ستون‌ها (Columns) و سنجه‌های (Measure) محاسبه شده با DAX

ستون‌ (Column) و سنجه‌ (Measure) محاسبه شده با DAX

از مفاهیم پایه در زبان DAX درک تفاوت سنجه‌ها و ستون‌های ایجاد شده با استفاده از این زبان و کاربرد یکی از موارد در موقعیت مناسب است. در این مقاله موضوعات بیان شده به اختصار توضیح داده می‌شوند. ایجاد ستون در زبان DAX در هنگام ایجاد یک مدل داده در محیط هایی همچون PowerBI Desktop، …

ستون‌ (Column) و سنجه‌ (Measure) محاسبه شده با DAX ادامه مطلب »»