بررسی تحلیل حساسیت (What-if Analysis) و Parameter ها در محیط Power BI

تحلیل حساسیت (What-if Analysis) و Parameter ها در محیط Power BI

مقوله تحلیل حساسیت به بررسی تاثیر پذیری یک متغیر خروجی از تغییر یک متغیر ورودی میپردازد و این کار در محیط Power BI با استفاده از پارامترها صورت میگیرد و در حقیقت پارامترها به امکان تغییر مقدار متغیرهای ورودی را میدهند و ویژوال ها نیز میزان متغیرهای خروجی را نمایش میدهند. البته در نرم افزار …

تحلیل حساسیت (What-if Analysis) و Parameter ها در محیط Power BI ادامه مطلب »»